Covid update

Vzhľadom na pokračujúci priebeh pandémie COVID-19 sa nám po zohľadnení všetkých okolností podarilo zrealizovať mobilitu 6 žiakov a 1 sprevádzajúcej osoby SOŠ OaS, odbor grafik tlačových médií v Ostrave. Zvyšné aktivity nebolo možné do marca 2021 realizovať.
Napriek situácii spolupracujeme so školami a partnermi aj mimo schváleného projektu. Zameriavame sa na online nástroje vo vzdelávaní, taktiež pripravujeme spoločné projekty orientované na zvládanie pandémie, a to tak v oblasti odborného, ako aj osobnostného rozvoja.

Ciele projektu

Cieľom projektu Turiec do Európy, Európa do Turca 2020 je využitie doterajších vedomostí, skúseností a nadviazaných partnerstiev za účelom zvyšovať kvalitu poskytovaného OVP a umožniť celkovo 131 účastníkom vzdelávaním prácou a tréningom získať vedomosti, zručnosti a profesionálny postoj, či osvojiť si správne pracovné návyky. To dokážeme vďaka zabehnutej spolupráci členov konzorcia a širokej sieti overených partnerov, organizácii, firiem na reg., nár., ale aj EÚ úrovni a dobrým vzťahom so samosprávou – čo je kľúčové pre mobility OVP, nakoľko naplánované mobility 88 žiakov (predpoklad cca 8 % znevýhodnených) v 9 turnusoch sú výsledkom komunikácie nielen so školami, ale aj so zamestnávateľmi v regióne a sú zacielené na napĺňanie potrieb všetkých strán.

Žiaci si rozšíria alebo získajú v zahraničí nové vzdelávacie výstupy uplatniteľné v praxi, v súlade s ich kvalifikáciou, najmä takých, ktoré by vo vysielajúcej škole nemohli získať, ale trh ich potrebuje, alebo čoskoro bude potrebovať. Efektívne hodnotiť a zabezpečiť uznávanie vzdelávacích výstupov dosiahnutých v zahraničí dokážeme vďaka používaniu prvkov ECVET.

Účastníci

0
Žiakov celkovo
0
Znevýhodnených žiakov
0
Zamestnancov

Doba realizácie

1.6.2020-31.5.2021

Súvisiace aktivity

Partneri

 • The Ralf Partnership, Írsko

 • AClass Academy of English, Malta

 • F+U Sachsen gGmbH, Nemecko

 • Universal Mobility, Španielsko

 • Dudley College of Technology, Veľká Británia

 • Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, Česká republika

 • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Česká republika

 • Smart BIT s.r.o, Česká republika

 • AVE ART OSTRAVA, Česká republika

 • Savon koulutuskuntayhtymä, Fínsko

Plánované mobility

Mobility učiacich sa v podnikoch

 • 6 žiakov SOŠ OaS, Universal Mobility, ES, zameranie: grafik tlačových médií

 • 12 žiakov OA,  Universal Mobility, ES, zameranie: biznis a administratíva

 • 12 žiakov SPŠT,  Smart BIT s.r.o., ČR, zameranie: elektrotechnika

 • 12 žiakov SOŠ OaS,  Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, ČR, zameranie: nadstavbové štúdium v službách

 • 6 žiakov OA,  Universal Mobility, ES, zameranie: biznis a administratíva v cestovnom ruchu

Mobility učiacich sa v  školách/školiacich strediskách/výcvikových centrách

 • 12 žiakov SPŠT,  F+U Sachsen gGmbH, DE, zameranie: logistika

 • 12 žiakov SPŠT, Dudley College, UK, zameranie: technické lýceum (strojárstvo a informačné technológie)

 • 6 žiakov SOŠ OaS,  AVE ART OSTRAVA, ČR, zameranie: grafik tlačových médií

 • 10 žiakov OA,  F+U Sachsen gGmbH, DE, zameranie: biznis a administratíva

Odborná príprava zamestnancov v zahraničí

 • 8 účastníkov,  The Ralf Partnership, IE, zameranie: manažment OVP, medzinárodná spolupráca, odborné vzdelávanie podľa zamerania účastníkov

 • 8 účastníkov,  AClass Academy of English, MT, zameranie: odborné vzdelávanie podľa odborov účastníkov

 • 11 účastníkov,  F+U Sachsen gGmbH, DE, zameranie: odborné vzdelávanie podľa odborov účastníkov

 • 6 účastníkov,  Savon koulutuskuntayhtymä, FI,  zameranie: informačné technológie

 • 8 účastníkov, Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych, zameranie: obchod a služby

 • 2 účastníci,  Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, ČR, zameranie: strojárstvo a elektrotechnika

Zdieľajte tento projekt

Ďalšie projekty