Čo je inovačné vzdelávanie?

Inovačné vzdelávanie sa organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania poskytovaný v rozsahu najmenej 50 hodín. Organizuje na základe a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydáva ministerstvo školstva.

Cieľom inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní.

Za absolvovanie inovačného vzdelávania v rozsahu 50 hodín je príplatok za profesijný rozvoj vo výške 3%

K.A.B.A. SLOVENSKO   je oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre vybrané kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v dvoch oblastiach:

Kariérové poradenstvo a profesijná orientácia

 • Podstata a význam kariérového poradenstva v dnešnej dobe

 • Úloha kariérového poradenstva na školách v zmysle súčasnej legislatívy

 • Kariérové poradenstvo a orientácia na trhu práce pre žiaka základnej a strednej školy

 • Inovatívne formy a metódy kariérového poradenstva zážitkovou formou

 • Koučingový a mentoringový prístup v procese kariérového poradenstva

 • Rola kariérového poradcu- význam a dôležitosť

 • Vývojové tendencie kariérového poradenstva

Evidenčné číslo oprávnenia: 23/2021 – IV

Obdobie platnosti: do 15. júna 2026

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie TU.

Kľúčové kompetencie ako základ profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca

 • Kľúčové kompetencie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca a ich rozvoj

 • Zručnosti riadenia medziľudských vzťahov

 • Efektívna a nenásilná komunikácia

 • Emocionálna inteligencia a schopnosť zvládať zmeny, výzvy v súčasnej dynamickej dobe

 • Typológia osobnosti- základ adekvátneho prístupu k žiakom

 • Zvládanie záťažových situácií v edukačnom prostredí školy

 • Poznanie typu osobnosti ako predpoklad zvládania záťažových situácií

 • Efektívne riešenie problémov a konfliktov

 • Relaxačné techniky na zvládanie stresu

 • Implementácia aktivizujúcich a inovatívnych metód vo výchovno-vzdelávacom procese

 • Tvorivé prístupy vo vyučovaní, zážitkové učenie

 • Rozvoj kritického myslenia cez zážitkové učenie

 • Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie

Evidenčné číslo oprávnenia: 24/2021 – IV

Obdobie platnosti: do 15. júna 2026

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie TU.

Pre koho je inovačné vzdelávanie určené?

Vydanými potvrdeniami nás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oprávňuje poskytovať inovačné vzdelávanie nasledujúcim pedagogickým a odborným zamestnancom:

Kariérové poradenstvo a profesijná orientácia

 • učiteľ druhého stupňa základnej školy
 • učiteľ strednej školy
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ
 • pedagogický asistent
 • školský špeciálny pedagóg
 • učiteľ profesijného rozvoja
 • psychológ a školských psychológ
 • špeciálny pedagóg  terénny špeciálny pedagóg
 • kariérový poradca

Klúčové kompetencie pedagogického a odborného zamestnanca a ich rozvoj

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy
 • učiteľ strednej školy
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ
 • pedagogický asistent
 • učiteľ profesijného rozvoja
 • psychológ a školských psychológ
 • školský logopéd
 • špeciálny pedagóg  terénny špeciálny pedagóg
 • kariérový poradca
 • liečebný pedagóg
 • sociálny pedagóg

PONUKA KURZOV INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA

Podmienky ukončenia vzdelávania

 • Najmenej 80 % osobná účasť na prezenčnej alebo online forme vzdelávania.
 • Vypracovanie a odovzdanie všetkých výstupov z dištančnej formy vzdelávania.
 • Vypracovanie a predstavenie záverečnej prezentácie vlastnej pedagogickej/odbornej činnosti z individuálne zvoleného tematického celku pred trojčlennou komisiou v súlade s § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. v prezentačnom softvéri s využitím vo formáte PPT v rozsahu minimálne 10 snímok.
 • Pohovor pred trojčlennou komisiou.

Na základe protokolu o úspešnej prezentácii v súlade s § 56 ods. 3 a ods.4 zákona č. 138/2019 Z. z.. poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o úspešnom zvládnutí nových metód precvičovaných v rámci inovačného vzdelávania.

Lektori

Profesionáli združení v komunite

kabaci.sk

I

Miesto

K.A.B.A.Slovensko

Komenského 19 Martin,  resp. podľa dohody

V prípade väčšej skupiny aj u Vás na škole

Termín vzdelávania

Od 14.2.2022,  ďalšie termíny podľa dohody skupiny

Výhody inovačného vzdelávania

 • prehĺbenie a rozšírenie si kompetencií
  • školenie zážitkovou formou prezenčne aj online
   • po absolvovaní 50 hodín inovačného vzdelávania možnosť získať 3 % príplatok

Realizované kurzy

Kurz Inovačného vzdelávania – Kariérové poradenstvo pre základné školy

3 apríla, 2023|Komentáre vypnuté na Kurz Inovačného vzdelávania – Kariérové poradenstvo pre základné školy

Kariérové poradenstvo pre základné školy Termín: 6.2.2023 - 31.3.2023 Online - cez platformu ZOOM Kariérové poradenstvo pre základné školy K.A.B.A. Slovensko zrealizovala kurz Kariérového poradenstva pre [...]