Belgický časopis „The ECVET Magazine“ je zameraný na informovanie o európskom kreditnom systéme pre odborné vzdelávanie a prípravu. Je vytvorený za podpory GR Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie. V jeho 31. čísle, ktorý vyšiel v apríli 2018 je uverejnený článok o našom konzorciu so strednými školami z Martina.

Výber z článku:

ÚSPECHY A VÝZVY PRVÉHO NÁRODNÉHO KONZORCIA NA SLOVENSKU „TURIEC DO EURÓPY, EURÓPA DO TURCA“ – MOST MEDZI VZDELÁVANÍM A TRHOM PRÁCE

Turiec do Európy, Európa do Turca je prvé konzorcium SOŠ na Slovensku. Konzorcium tvorí Stredná odborná škola obchodu a služieb, Obchodná akadémia, Stredná priemyselná škola a koordinátor konzorcia organizácia K.A.B.A. Slovensko, ktorá pôsobí na trhu práce viac ako 20 rokov. Konzorcium v súčasnosti realizuje už svoj 4. projekt v oblasti OVP v rámci programu Erasmus+.

Motiváciou pre vznik konzorcia bolo a je neustále zvyšovať kvalitu poskytovaného OVP v regióne a reflektovať na aktuálny trh práce a požiadavky zamestnávateľov. V dôsledku vzájomnej spolupráce boli vypracované Európske plány rozvoja škôl a položené základy pre implementáciu stratégie internacionalizácie. Na základe dlhoročnej spolupráce môžeme konštatovať, že spoločná spolupráca zapojených inštitúcií vedie k lepšiemu spoznaniu aktuálnych trendov a situácie na lokálnom ako aj medzinárodnom trhu práce, hľadaniu spoločných riešení, pochopeniu a implementácii prvkov ECVET a reagovaniu na aktuálne príležitosti, či odolávaniu hrozieb.

V rámci pôsobenia konzorcia v priebehu rokov 2014-2017 (ukončené projekty) sa mobilít zúčastnilo viac ako 300 účastníkov z radu učiacich sa ako aj z radov odborných pedagógov a iných účastníkov (inštruktori OVP, manažment škôl, zástupca koordinátora pre ECVET) a ďalších 100 účastníkov sa zúčastňuje mobilít v školskom roku 2017/2018 v aktuálne bežiacom projekte.

Našou dlhodobou snahou je zvyšovať počet odborných pedagógov na mobilitách. V procese plánovania, realizácie a šírenia výsledkov okrem zapojených pedagógov a manažmentu škôl spolupracujeme s domácimi a zahraničnými expertmi na ECVET, veľmi dôležitá je spolupráca s regionálnymi stakeholdermi – zamestnávateľmi, inštruktormi na pracoviskách, predstaviteľmi samosprávy, ako aj inými organizáciami a médiami tak, aby bola zabezpečená vzájomná synergia a aby bol dopad realizovaných mobilít čo najväčší.

Jedným z najdôležitejších faktorov pre napĺňanie cieľov konzorcia je výber vhodných partnerov v zahraničí. Nakoľko naše konzorcium nielen vysiela, ale aj hosťuje účastníkov projektov programu Erasmus+, máme bohaté skúsenosti s prípravou odborného programu, spoluprácou pri tvorbe vzdelávacích výstupov, dodržiavaní aspektov ECVET. Na základe tohto sa snažíme o plánovanie a realizáciu takých mobilít, ktoré spĺňajú náležitosti ECVET v praxi. Napriek tomu, že sa jedná o systém, ktorý má odlišnosti v rámci jeho implementácie v jednotlivých krajinách EÚ (vzhľadom napríklad na používanie kreditov v OVP v jednotlivých krajinách) vždy spoločne s partnerom v zahraničí diskutujeme plánované vzdelávacie výstupy, tvorbu vzdelávacích jednotiek, systém hodnotenia dosahovania vzdelávacích výstupov, monitorovanie a mentoring a proces uznávania dosiahnutých vzdelávacích výstupov vysielajúcou organizáciou.

Pre účely toho, aby realizované mobility napĺňali stanovené ciele a reflektovali požiadavky trhu práce, tak koordinátor konzorcia uskutočňuje prieskumy u účastníkov mobilít ako aj zamestnávateľov.

V januári 2017 sme uskutočnili dotazníkový prieskum u 17 významných zamestnávateľov v regióne, kde sme zisťovali spokojnosť s kvalitou žiakov – absolventov SOŠ, ich pripravenosť na trh práce a odborné vedomosti a zručnosti. Výskum sme robili u zamestnávateľov, ktorí pôsobia v oblasti, na ktorú školy nášho konzorcia pripravujú svojich žiakov.

Jedna z otázok bola, či sú zamestnávatelia spokojní s kvalitou žiakov a absolventov SOŠ v regióne.
Odpovede boli takmer 50 % na 50 %, 53 % uviedlo, že nie sú spokojní, 47 % uviedlo, že sú spokojní. V nadväznosti na predchádzajúcu otázku sme sa dopytovali, či existuje dostatočný počet vhodných zamestnancov na aktuálnom trhu práce. Tu až 82 % uviedlo, že nie je dostatočný počet týchto ľudí na trhu práce.
Ďalej nás zaujímalo, čo najviac chýba absolventom SOŠ pri ich nástupe do zamestnania.
Viac ako polovica opýtaných uviedla, že absolventom chýba aplikácia vedomostí, zručností a kompetencií v praxi. Ďalej nasledovalo: nedostatočné jazykové kompetencie a prístup k práci ako – nedostatočná motivácia, problém osvojiť si pracovné návyky alebo schopnosť vykonávať pracovné úlohy samostatne. Za najmenší problém uviedli respondenti počítačové zručnosti.

Predpokladáme, že aj vzhľadom na vyššie spomenuté až 75 % opýtaných prejavuje záujem o spoluprácu so SOŠ v oblasti OVP. Zvyšné percento disponuje vlastnými školiacimi strediskami.

Aby sme však získali pohľad aj samotných učiacich sa, účastníkov mobilít, tak za týmto účelom sme realizovali v závere roku 2017 ďalší dotazníkový prieskum, ktorý je zameraný na zmapovanie dopadu mobilít v širšom časovom horizonte.

Autori: Dušana Lajčiaková a Martin Kubiš, K.A.B.A. Slovensko

Celý článok v angličtine nájdete od 18. strany vo formáte PDF na adrese:http://www.ecvet-secretariat.eu/en/system/files/magazines/en/ecvet_mag_31.pdf