Erasmus+ je program EÚ podporujúci realizáciu aktivít na medzinárodnej úrovni v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014 – 2020.

Prínos projektov Erasmus+

Erasmus+ je podľa nás úžasná príležitosť cestovať, spoznávať, naučiť sa, spolupracovať a „otvoriť oči“ všetkým, ktorí sú zvedaví, otvorení novému a chcú získať skúsenosti. Umožňuje prepájať žiakov, pedagógov, školy, partnerov a konzorciá po celej Európe a som hrdý, že k rozvoju medzinárodnej spolupráce každý rok môžeme prispievať viac, práve vďaka tomuto programu.

Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.

Medzinárodná spolupráca v rámci strategických partnerstiev Erasmus+ za účelom vývoja metodík, inovatívnych riešení, prenos know-how a príkladov dobrej praxe.

KA3: Podpora reformy politík

Aktivity na podporu reformy politík sa zameriavajú na dosiahnutie cieľov programov európskych politík, najmä stratégie Európa 2020, strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020) a európskej stratégie pre mládež.

KA1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

KA2: Strategické partnerstvá