Ako si zachovať duševné zdravie v školách 21. storočia

Názov malého projektu: Ako si zachovať duševné zdravie v školách 21.storočia

Kód malého projektu: SK/FMP/11b/07/027

Obdobie realizácie: 01.09.2021 – 30.06.2022

Miesto realizácie: online

Celkové oprávnené výdavky: 20 994,00€ 

Spolufinancovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja: 17 844,90 €

Partneri

Konečný užívateľ: K.A.B.A. Slovensko

Hlavný cezhraničný partner: AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola, s.r.o.

Popis projektu

Projekt rieši problematiku duševného zdravia a psychickej pohody pedagógov prostredníctvom osobnostného rozvoja a emocionálnej inteligencie prostredníctvom online vzdelávania a výmenou skúseností pedagógov a odborníkov na vzniknutej online platforme. Partneri identifikovali potrebu rozvoja tejto oblasti nie len z dôvodu pandémie, ale aj z dôvodu zvyšujúcich sa nárokov na pedagogických zamestnancov, ako aj na zvyšujúce sa nároky nie len na odborné a formálne vzdelávanie ale aj na rozvoj mäkkých zručností a vedomostí potrebných pre osobný a profesijný život v 21. storočí.

Ciele projektu

Zvýšenie osobnostných zručností a získanie praktických poznatkov pre svoj osobný rozvoj
Pedagógovia zapojení do vzdelávania: merateľný ukazovateľ = 50 pedagógov
– získanie nástrojov pre zvládanie situácií tak v pracovnom ako súkromnom živote
– zlepšenie komunikácie so žiakmi, rodičmi, kolegami, vedením
– uvedomenie si potreby rozvoja osobnosti pre sebarozvoj
– zníženie stresu vďaka získaniu potrebných zručností a kompetencií
– zapojením získaného do výučby-prenos na žiakov
– zlepšenie psychickej/duševnej pohody
– akceptácia nových situácií, zníženie strachu z nového/nepoznaného

Pedagógovia podieľajúci sa na tvorbe a užívaní online platformy: merateľný ukazovateľ = 200 pedagógov a odborníkov
– pri vývoji a tvorbe spoločná komunikácia s ostatnými zapojenými pedagógmi a odborníkmi, vyššia miera angažovanosti a tvorba platformy podľa potrieb a užívateľských preferencií pedagógov
– zdieľanie skúseností medzi zúčastnenými osobami
– spoločné hľadanie riešení a prenos a výmena skúseností v rámci riešenia problémov (s problémom, ktorý rieši jeden pedagóg sa už stretol iný pedagóg a tam môžu spoločne diskutovať a vymieňať si svoje názory a skúsenosti na konkrétnu problematiku/oblasť)
– motivovanie sa navzájom
– získanie pocitu spolupatričnosti, že na niektoré nové/krízové situácie „nie som sám/sama“
– prenos informácií medzi rôznymi subjektami
– pomoc odborníka -experta, poradcu

Súvisiace aktivity

Výstupy projektu

Zdieľajte tento projekt

Ďalšie projekty