• Projekt:  Ako si zachovať duševné zdravie v školách 21. storočia

 • Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika

 • Financovanie: Fond malých projektov

 • Termín: 24.júna 2022

 • Miesto: Martin

Obsah konferencie

 • prezentácia základných informácií o projekte

 • predstavenie výstupov zo vzdelávania pedagógov zo zapojených škôl

 • informácie o stave neformálneho vzdelávanie na školách v SR a ČR

 • predstavenie platformy pre učiteľov www.ucitelbezstresu.sk a www.ucitelbezstresu.cz

 • diskusia k udržateľnosti projektu

 • diskusia v rámci okrúhleho stola zloženého zo zapojených pedagógov, poradcov a ďalších odborníkov z oblasti duševného zdravia

1.Vzdelávanie pedagógov

Jedným z cieľov projektu cezhraničnej spolupráce bolo zvýšenie osobnostných zručností pedagógov a získanie praktických poznatkov pre svoj osobný rozvoj.

Vzdelávanie bolo realizované zážitkovou formou prostredníctvom online platformy ZOOM v popoludňajších hodinách v období od 2. februára 2022 do 29.marca 2022. 

0
Zapojené školy
0
Témy vzdelávania
0
Zapojení pedagógovia
0
Spolu účastí na vzdelávaní
0
Hodín vzdelávania

Témy vzdelávania:

 1. Rozvoj kľúčových kompetencií učiteľa ako faktor duševného zdravia
 2. Pestovanie medziľudských vzťahov ako faktor duševného zdravia
 3. Techniky a triky ako cesta k duševnej harmónii

Zapojení pedagógovia mali navyše možnosť využiť individuálnu hodinovú konzultáciu s odborníkom.

Vyhodnotenie spätnej väzby k skupinovému vzdelávaniu pedagógov

Zapojené školy

2. Online platforma pre učiteľov

 • Vytvorenie priestoru pre stretávanie sa komunity pedagógov s možnosťou zdieľania rôznych situácií zo školského prostredia, výmena skúseností pri riešení problémov, vzájomná motivácia k riešeniam, zdieľanie príbehov zo školského prostredia, získanie pocitu spolupatričnosti, získanie pohľadu či pomoci od odborníka
 • Sprostredkovanie zdrojov pre nájdenie duševnej rovnováhy v podobe postupov a možností čo robiť pre udržanie alebo nadobudnutie duševnej pohody, prehľadu organizácií, ktoré sa venujú duševnému zdraviu, kontaktov pomoci v krízových situáciách, odporúčanej literatúry či videí z oblasti osobnostného rozvoja a duševného zdravia

Vytvorená webová stránka na tému duševného zdravia pre učiteľov je k dispozícií v slovenskej aj českej verzii.

Napriek tomu, že projekt bude ukončený k 30.6.2022, prácu na online platforme neukončujeme, ale naďalej budeme pridávať inšpiratívne články, príbehy zo školského prostredia, videá a tipy na zaujímavú literatúru.

Od nového školského roka budú taktiež pokračovať pravidelné stretnutia pedagógov na nové témy. Sledujte náš Facebook Ucitelbezstresu CZSK a stránku ucitelbezstresu.

Ďakujeme za zapojenie sa a aktívnu spoluprácu hlavnému cezhraničnému partnerovi AVE ART Ostrava a všetkým zapojeným odborným školám, len vďaka nim sme dosiahli naplnenie stanovených cieľov a podľa nás sme vytvorili zmysluplnú podporu pre učiteľov v ich každodennej náročnej činnosti.

Rovnako veľká vďaka patrí všetkým pani učiteľkám a pánom učiteľom, ktorí sa zapojili do vzdelávania a taktiež sa pripojili k pravidelným online stretnutiam.