Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny 2006-2008

3 ZÓNY: projekt bol zameraný na modernizáciu služieb zamestnanosti prostredníctvom vzdelávania zamestnancov ÚPRVaR- sprostredkovateľov, poradcov, agentov pre voľné pracovné miesta.

Ciele projektu

Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti modernizáciou tradičných a podporou nových nástrojov a metód sprostredkovania zamestnania, informačno-poradenských služieb, odborných poradenských služieb a podpora 3-zónového systému služieb zamestnanosti.

Hodnotiace a rozvojové centrá

Cieľom aktivity bolo špecializovaným vzdelávaním pripraviť vybraných zamestnancov úradov PSVR samostatne využívať metodiku hodnotiacich a rozvojových centier v práci s uchádzačmi o zamestnanie, ktorej cieľom je zefektívnenie výberového a poradenského procesu v práci s uchádzačmi o zamestnanie, napr. pri zaraďovaní do rozvojových kurzov.

Podpora poskytovania poradenských služieb agentúrami podporovaného zamestnávania

Poskytovatelia služieb počas realizácie aktivity poskytovali dlhodobo nezamestnaným a zdravotne postihnutým uchádzačom o zamestnanie služby zamerané napr. na posudzovanie osobných predpokladov, schopností a zručností, vyhľadávanie vhodných pracovných miest, skupinové stretnutia so zamestnávateľmi, nácvik kľúčových kvalifikácií, praktickú prípravu na pracovné pozície, monitoring zameraný na udržanie pracovných miest v adaptačnej fáze.

Partneri

  • ÚPSVaR

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Súvisiace aktivity

Zdieľajte tento projekt

Ďalšie projekty