ERASMUS+ KA1

Tento projekt priamo nadväzuje na projekt Turiec do Európy, Európa do Turca 2014, v ktorom sme reagovali na potreby 3 stredných
odborných škôl, ktoré mali záujem o vysielanie študentov a pedagógov do zahraničia – avšak nemajú na to kapacitu ani know-how.

V rámci spolupráce sme vytvorili projektové tímy na každej škole a v čase podania tejto prihlášky úspešne realizovali 2 a pripravili
ďalšie 2 turnusy a preto príprava tohto projektu bola síce organizačne ľahšia, avšak vďaka inováciám aj náročnejšia.

Detaily projektu

Okrem potrieb stanovených školami v plánoch rozvoja bolo potrebné v pomocou projektu u mladých ľudí rozvíjať okrem odborných aj
osobnostné, metodické a sociálne kompetencie a podporiť tak ich zamestnateľnosť – pretože zamestnávatelia popisovali ako najväčší
problém ani nie odbornosť, ale pracovné návyky a kľúčové zručnosti uchádzačov. Stretávali sa aj z nezáujmom študentov o ich
kariérny rast, rozvoj osobnosti, alebo získavanie zahraničných praktických skúseností.

V roku 2015 sme naplánovali tieto inovácie:

1. Rozhodli sme sa využiť existujúcu spoluprácu pre zavedenie prvkov ECVET nakoľko projekt vytváral ideálne podmienky z hľadiska
sieťovania partnerov, využívania existujúcej spolupráce a tak umožňoval aplikovať v praxi Európsky systém kreditov pre OVP.
2. Súčasťou projektu bolo hľadať inovatívne spôsoby monitorovania, hodnotenia a validácie získaných kompetencií a preto sme už v
bežiacom projekte vytvorili portál ucetzrucnosti.sk, na ktorom mali účastníci povinnosť vytvoriť aspoň 7 záznamov vrátane popisu
nových zručností a kompetencií.
3. Pilotne sme odskúšali kombinovanú mobilitu z dvoch škôl, ktorých odbory sa čiastočne prelínali (odbor obchodná akadémia
na OAMT a logistika na SPŠ MT). Takáto mobilita umožnila interakciu študentov dvoch škôl v cudzom prostredí.

Realizované mobility

  • 2 turnusy 18 žiakov z OAMT do firiem v UK,
  • 3 turnusy 34 žiakov SOŠOaS vo firmách v ES a IT
  • 3 turnusy 28 žiakov SPŠ v školách a tréningových strediskách OVP v UK a CR
  • 1 turnusy 14 žiakov SOŠ Turany vo firmách v IT
  • 3 turnusoch vyslať 6 členov vedenia a 7 učiteľov OVP na odborné vzdelávanie na partnerské školy v GR, CR a IT

Doba realizácie

1.6.2015 – 30.5.2016

Miesto realizácie

Veľká Británia, Španielsko, Poľsko, Taliansko, Česká republika

Financovanie

Súvisiace aktivity

Zdieľajte tento projekt

Ďalšie projekty