ROZVOJ EFEKTÍVNYCH NÁSTROJOV KARIÉROVÉHO PORADENSTVA NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

Projekt bol zameraný na rast kvality a efektivity kariérového poradenstva na stredných školách prostredníctvom odbornej prípravy triednych učiteľov a výchovných poradcov.

Čo získali pedagógovia?

 • základné poradenské zručnosti
 • analýzu svojej osobnosti
 • dôležité informácie k procesu poradenstva
0
Škôl
0
Pedagógov
0
Študentov

Detaily projektu

I. etapa: „Kariérny poradca“

Intenzívny 30 hodinový vzdelávací program pre pedagógov.

Hlavným cieľom bolo zjednotenie pojmov, vyjasnenie role, úloh a zodpovednosti kariérového poradcu, jeho personálnych kompetencií.

Veľká pozornosť sa venovala metodológii kariérneho poradenstva, formám, metódam a technikám práce, informačno-komunikačným technológiám v kariérovom poradenstve a špeciálne využívaniu participatívnych metód.

II. etapa: „Čo chcem, čo viem“

Počas 30 hodinového bloku pedagógovia absolvovali študentský poradensko – vzdelávací  program, vďaka ktorému si zažili celý proces poradenstva z pozície študentov.

Na základe zažitého si následne pripravili program pre vybranú cieľovú skupinu študentov.

Na konci pedagógovia pilotne zrealizovali ucelený program pod odborným dohľadom supervízora.

Výstupom v tejto časti projektu bola vypracovaná metodika, ako zaškoliť na tento program pedagógov- budúcich kariérnych poradcov.

III. etapa: Tvorba vlastného vzdelávacieho programu pre študentov

Po dohode s vedením školy si preškolení pedagógovia/ kariérni poradcovia určili cieľovú skupinu študentov a podľa toho si stanovili zámer a cieľ aktivity.

Na základe absolvovaných kurzov, získaných metodických materiálov a vlastnej tvorivosti spracovali program a jeho presný postup realizácie.

Pri svojej práci pedagógovia využili konzultácie s tímom expertov pozostávajúcich z lektorov, metodikov a kariérneho poradcu.

IV. etapa: Realizácia vlastného vzdelávacieho programu pre študentov

Pedagógovia zo 40 škôl celkovo zrealizovali 30 kurzov podľa pripraveného poradenského programu pod odborným dohľadom supervízora, ktorý im poskytol pomoc a podporu.

OBSAH KURZU

 • úvod-informácie o projekte, nadviazanie kontaktu, dohodnutie pravidiel v skupine
 • sebapoznanie a sebaanalýza
 • hodnotová orientácia, motívy k voľbe povolania a pracovnej výkonnosti
 • získanie a spracovanie informácií na trhu práce a povolaniach
 • identifikácia a rozvoj kľúčových kompetencií vyžadovaných trhom práce
 • párovanie informácií o sebe a o trhu práce
 • sebarozhodovanie, stanovenie cieľov a plánovanie (vlastný projekt pre ďalšie štúdium)
 • schopnosť asertívneho presadenia sa na trhu práce
 • záver

V. etapa: Workshop k vzdelávaciemu programu kariérneho poradenstva

Príprava kariérnych poradcov v projekte bola ukončená dvojdňovým pracovným stretnutím.

Zameranie worshopu:

 • prezentácia realizovaných študentských vzdelávacích programov
 • vzájomná výmena skúseností pedagógov
 • odporúčania pre korekcie v programoch
 • ďalšie možnosti využitia kariérneho poradenstva v praxi
 • aktuálne informácie z trhu práce a kariérneho poradenstva

Partneri

 • Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica

Miesto realizácie: Žilinský a Trenčiansky samosprávny kraj

Doba realizácie projektu: 2006 – 2008

Súvisiace aktivity

Zdieľajte tento projekt

Ďalšie projekty