Návšteva Vyššej odbornej školy a Priemyselnej školy v Jičíne

Spoločnosť  K.A.B.A. Slovensko organizuje výmenné pobyty do rôznych krajín EU, ktorých sa zúčastňuje aj Stredná priemyselná škola technická v Martine. Cieľom takýchto aktivít je oboznámiť sa s iným vzdelávacím systémom, s inými technológiami,  modernejšími strojmi a zariadeniami s akými naši žiaci neprichádzajú do styku v priestoroch našej školy.  S podobným cieľom sa v máji 2023 konala návšteva pedagógov SPŠT v Martine na Priemyselnej škole v Jičíne, ktorá poskytuje vzdelanie v príbuzných študijných odboroch.

Títo vyslaní pedagógovia navštívili rôzne odborné učebne, dielne a špeciálne pracoviská, ktoré sú vybavené najmodernejšou technikou používanou v strojárskom odvetví. Škola tiež spolupracuje s okolitými strojárskymi a informatickými podnikmi, kde sa žiaci zdokonaľujú vo svojich zvolených odboroch ako napríklad elektrotechnika, informačné technológie, strojárstvo, mechatronika a v učebných odboroch strojný mechanik a obrábač kovov.

Dielne praktického vyučovania pre učebný odbor strojný mechanik boli vybavené potrebnou technikou na absolvovanie tohto učebného odboru.
V nich sa na výučbe žiaci oboznamujú s technickou dokumentáciou, učia sa ručne, ale aj strojovo spracovávať rôzne materiály, montovať a demontovať časti strojných zariadení, vytvárať konštrukčné celky, zvárať kovy rôznymi metódami, rozoznávať stroje a ich príslušenstvo, udržiavať tieto stroje v prevádzkovom stave, používať meradlá a meracie pomôcky, vyrobiť súčiastky technológiou sústruženia, frézovania, brúsenia a vŕtania. Túto časť dielni používajú hlavne žiaci s učebným odborom obrábač kovov. V dielni sa používajú klasické sústruhy SV 18R, nástrojárske a univerzálne frézovačky, hrotové a bezhrotové brúsky, brúsky na nástroje, radiálne vŕtačky.  Škola disponuje aj modernejšími CNC strojmi, konkrétne CNC sústruhmi a frézovačkami, ktorých riadiacimi systémami sú Heidenhain TNC 530 A 640 a Siemens ShopTurn a ShopMill. Obidva tieto riadiace systémy sa používajú na tvorbu CNC kódov pre jednotlivé operácie obrábania.

V odbornej učebni pre študijné odbory strojárstvo a mechatronika sa tešia vybavením s najmodernejšou technikou. Žiaci pracujú s niekoľkými modernými 3D tlačiarňami FlashForge Finder, Flash Forge Dreamer, Rebel 2D a 3D Factories. Pracujú s množstvom počítačov, na ktorých sa učia grafické systémy ako Creo parametric, SolidWorks a SolidEdge, sú to kresliace programy na tvorbu 2D a 3D technickej dokumentácie, využívajú 3D scener Sense pre grafické a gravírovacie práce, 3D perá SUNLU SL – 300 a PEN2, a moderné laboratórne prístroje pre strojárenské merania ako napríklad 3D SMART mikroskop a profilprojektory.

Študijné odbory so zameraním na elektrotechniku a sieťové technológie, využívajú Eplán, Multisim, čo sú simulačné programy na meranie elektrických obvodov. Siemens SIMATIC, LOGO, Teco, sú zase využívané na programovanie priemyselných počítačov a Festo FluidSIM –  simulácie priemyselnej automatizácie. Taktiež sa pedagógovia  zoznámili s meracími prístrojmi, osciloskopmi, revíznymi prístrojmi.

V odbore sieťové technológie sa žiaci zameriavajú na vedomosti týkajúcich sa počítačových sietí, kybernetickej bezpečnosti, správy operačných systémov, hardwaru počítačov, tvorby videí a multimédií.

           

Vyjadrenia zúčastnených pedagógov:

Možnosti každej odbornej školy sú z hľadiska finančného zabezpečenia odborného vzdelávania obmedzené a preto sa vo vyučovacom procese v rámci štúdia k drahým strojom a zariadeniam žiaci nedostanú. Je preto výborné, že spoločnosť K.A.B.A zabezpečuje tieto výmenné pobyty na školách, ktorým finančné prostriedky dovoľujú s takýmito zariadeniami a strojmi disponovať. 

Vedomosti , ktoré sme v dňoch pobytu nadobudli na určitých pracoviskách,  budú nápomocné vo vyučovacom procese na našej škole. Do budúcna by bolo vhodne pokračovať vo vzájomnej spolupráci a rozširovať tak obzor možnostiam skvalitniť výchovno – vzdelávací proces na odborných školách nielen pre žiakov, ale aj učiteľov.

Škola je na základe svojho inovatívneho vybavenia držiteľkou rôznych medzinárodných i svetových certifikátov. Bolo nám cťou, že sme mohli nahliadnuť do tejto vzdelávacej inštitúcie a naučiť sa tak novým trendom v rozvíjajúcom sa priemysle, čo môžeme aj my sami využiť vo výchovno-vzdelávacom procese na našej priemyselnej škole.

Dúfam, že podobná spolupráca sa bude prehlbovať a spoločnosť K.A.B.A. Slovensko bude i naďalej  sprostredkovateľom týchto možností odbornej praxe pre žiakov a aj pedagógov v krajinách EU.