Termín: 19.-20.6.2017
Miesto: ŽOŠ Vrútky a.s., PMR s.r.o.Martin, Viena International s.r.o. Martin, KraussMaffei Technologies, spol. s r.o. Martin, SOŠ dopravná Martin-Priekopa
Počet: 4 pracovníci školy (Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk)

NÁVŠTEVA ZO ŠUMPERKA – NADVIAZANIE NOVÉHO PARTNERSTVA A SPOLUPRÁCE

V dňoch 19.-20.6.2017 navštívili pracovníci Střední školy železniční, technické a služeb zo Šumperka naše združenie KABA Slovensko. Cieľom stretnutia je nadviazanie budúcej možnej spolupráce medzi školou, Strednou odbornou školou dopravnou z Priekopy, naším združením a s podnikmi so strojárskym zameraním v regióne Turiec, v rámci odbornej zahraničnej praxe pre žiakov ich školy.

Pani riaditeľka, jej zástupca pre praktické vyučovanie, ekonóm školy a projektová manažérka mali v prvý deň pobytu možnosť zoznámiť sa s naším 1. konzorciom stredných škôl na Slovensku, s projektami, ktoré máme ukončené a ktoré nás čakajú v budúcnosti, s kariérovým poradenstvom a bilanciou kompetencií, ktoré naša spoločnosť robí na školách. V rámci programu sme im zabezpečili návštevy v podnikoch so strojárskym zameraním a so skúsenosťami v duálnom vzdelávaní žiakov, kde by mohli na základe schváleného projektu a budúcej možnej spolupráce vykonávať stáž aj žiaci z českého Šumperka.

V českej škole sa vyučujú 3-ročné odbory s výučným listom: strojný mechanik, klampiar, obrábač kovov, elektrikár – silnoprúd, elektromechanik pre zariadenia a prístroje, mechanik opravár koľajových vozidiel, stolár, inštalatér, tesár, murár, predavač, kaderník a operátor skladovania. Medzi 4-ročné maturitné odbory patria: mechanik strojov a zariadení, obchodník, nábytkárska a drevárska výroba, stavebníctvo a strojárstvo – obsluha CNC strojov.

Navštívili sme s nimi podniky ŽOS Vrútky, a.s. a PMR s.r.o., Viena International s.r.o. a KraussMaffei Technologies, spol. s r.o., aby s kompetentnými prediskutovali budúcu možnú spoluprácu pri zamestnávaní stážistov na ich pracoviskách.

  • ŽOS Vrútky a.s., je modernou, technicky vyspelou a dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou s bohatou strojárskou a elektrotechnickou tradíciou úspešne aplikovanou do výrobkov, akými sú vlastné železničné koľajové vozidlá i vlastné komponenty týchto vozidiel.

  • PMR.s.r.o. (Prvá martinská rezáreň) sa zaoberá delením a ohýbaním hutného materiálu. Formou zákazkovej výroby dodáva svoje výrobky (tvarové výpalky, výrobky z plechu, profilov, konštrukčnej ocele a neželezných kovov) podľa zadaných požiadaviek zákazníka.

  • Viena International s.r.o. sa špecializuje na výrobu presných strojových dielcov a komponentov v malých a stredných sériách, malých zvarovacích konštrukcií a prípravkov a tiež na konštrukciu, vývoj a výrobu lisovacích nástrojov, lisovanie plechových výliskov a ich montáž. Firma využíva najnovšie technológie ako CNC opracovanie, CAD/CAM Pro – Engineer, 3D CMM a iné.

  • KraussMaffei Technologies, spol. s r.o.vyrába vstrekovacie stroje značky KraussMaffei radu AX a EX, ako aj lineárne roboty, stroje a zariadenia na reaktívne spracovanie a stroje na orezávanie komponentov (napr. strihacie stroje, na vystrihovanie funkčných dier a otvorov). Tento výrobný závod je navyše kompetenčným centrom skupiny pre výrobu skriňových rozvádzačov a foriem.

Na druhý deň sme navštívili budúcu možnú partnerskú školu, ktorá vyučuje podobné odbory ako česká škola. V Strednej odbornej škole dopravnej v Martine – Priekope sa vyučujú v 3 a 4-ročných odboroch v dennom štúdiu – mechanik elektrotechnik, komerčný pracovník v doprave, operátor prevádzky a ekonomiky dopravy, bezpečnostné systémy v doprave a priemysle, elektromechanik – silnoprúdová technika, železničiar, mechanik opravár – koľajové vozidlá, manipulant poštovej prevádzky a prepravy a v nadstavbovom štúdiu odbor elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení.
SOŠ dopravná od šk.r. 2016/2017 vstúpila do duálneho systému vzdelávania s nasledovnými zamestnávateľmi: ŽSR, ŽOS Vrútky, MAR SK, s.r.o., TTS Martin, s.r.o. a od roku 2017/2018 sa do systému duálneho vzdelávania pripája aj firma KraussMaffei Technologies, spol. s r.o.

Veríme, že návšteva zo Střední školy železniční, technické a služeb zo Šumperka v Martine splnila očakávania po všetkých stránkach a že dôjde aj za našej podpory k spolupráci v rámci výmenných odborných stáží medzi školami, v spolupráci s firmami a podnikmi z regiónu Turiec.

Autor: KABA Slovensko