ERASMUS+ KA1

Téma prepojenia odborného vzdelávania s potrebami trhu práce je na Slovensku často diskutovaná nielen v médiách, ale aj na konferenciách organizovaných ministerstvami školstva a práce. Rozvoj kvalifikácií v súlade s EQF a nastavenie odborného vzdelávania a prípravy (OVP) je dôležitou prioritou EÚ.

Detaily projektu

Rozvoj kvalifikácií v súlade s EQF a nastavenie odborného vzdelávania a prípravy (OVP) je dôležitou prioritou EÚ. Naše skúsenosti s programom CŽV a záujem škôl a žiakov o mobility viedlo 3 odborné školy z Martina a K.A.B.A.Slovensko – koordinátora s niekoľkoročnými skúsenosťami vo viacerých projektoch financovaných EÚ a so sieťou skúsených partnerov v zahraničí – k vytvoreniu konzorcia ako vhodnej kombinácie pre úspešnú realizáciu projektu.

Identifikovaním problémov a potrieb  žiakov k získaniu čo najviac kompetencií pre svoj kariérny rast , sme dospeli k spoločnému záveru, že je potrebné vyslať mladých ľudí „na skusy“ do Európy a vrátiť ich domov do Turca, plných európskych praktických skúseností – teda vyslať „Turiec do Európy a (priniesť) Európu do Turca“.

Ciele projektu

Dosiahnuť zhodnotenie prínosu praxe pre účastníkov projektu a pre školy, porovnať štandardy pozícií v rámci pracovných umiestnení žiakov na základe spätnej väzby od účastníkov počas praxe vo firmách a navrhnúť vylepšenia existujúcich študijných programov a identifikovať a hodnotiť kľúčové kompetencie účastníkov mobility použitím nástrojov KompetenzenBilanz (KB) Bilancie kompetencií.

Realizácia projektu

Pri realizácií projektu sme používali vzdelávanie v praxi a počas prípravy a po návrate stážistov aj metódu KB (Kompetenzbillanz), vyvinutú na hodnotenie kľúčových kompetencií z projektu transferu inovácií LdV. Taktiež sme  v maximálnej miere používali online spôsoby monitorovania (dotazníky) a komunikáciu s partnermi prostredníctvom Skype konferencií. Partneri konzorcia vytvárali spoločnú online zdieľanú databanku zozbieraných informácií, dokumentov, fotiek, príbehov atď. Táto databanka bola prístupná všetkým žiakom na školách zapojených do projektu a tie najlepšie materiály boli spracované do jednotnej formy a sprístupnené online pre širokú verejnosť prostredníctvom webstránok zúčastnených partnerov, médií, sociálnych sietí a ďalšími spôsobmi propagácie.

Realizáciou projektu prispelo konzorcium k rastu kompetencií žiakov, spoznávaniu kultúr a firemného prostredia iných krajín, zlepšeniu ponuky pracovnej sily v regióne Turiec. Prispelo aj k šíreniu povedomia o projekte Erasmus+ v regióne, nakoľko predpokladalo zvýšenie dopytu po účasti na mobilitách v regióne po návrate žiakov a šíreniu ich skúseností a ich zážitkov na záverečnom workshope. Na workshop boli pozvaní zástupcovia ďalších škôl z regiónu ako aj odboru školstva ŽSK, s cieľom vyvolať diskusiu o nastavení OVP politiky a rozvojovej stratégie a tiež rozšíreniu siete konzorcia do ďalšieho obdobia v nadväzujúcom projekte.

Miesto realizácie

Partneri

  • Obchodná Akadémia Martin

Financovanie

Súvisiace aktivity

Zdieľajte tento projekt

Ďalšie projekty