•   Kľúč ku kariérnemu poradenstvu

  •   Kľúč k rozvoju osobnosti

  •  Kľúč k správnemu zamestnaniu

Prínos

Prínosom projektu pre mladých ľudí sú

  • Informácie o trhu práce
  • Orientácia na trhu práce
  • Rozvoj kariérneho poradenstva na stredných školách
  • Diagnostika, kariérne  a psychologické poradenstvo
  • Ako sa úspešne presadiť na trhu práce

Ciele projektu

Cieľom projektu bolo zlepšenie úrovne poradenstva o povolaniach a zamestnaniach pre mladých ľudí v súlade s aktuálnymi potrebami trhu práce ako aj prepojenie dostupných informácií o vzdelávaní, kariérnom poradenstve a trhu práce prostredníctvom info kariérnych centier .

Výsledkom bolo zvýšenie šancí pre uplatnenie sa na trhu práce absolventov SŠ posilnením ich odborných, osobnostných, sociálnych a metodických kompetencií Orientácia na trhu práce, skvalitnenie kariérneho poradenstva na SŠ – odborná príprava výchovných poradcov a budúcich kariérnych poradcov a vytvorenie a fungovanie efektívneho systému kariérneho poradenstva pre školský systém a trh práce.

Európsky sociálny fond 2005-2008

Projekt v rámci výzvy MŠ SR spolufinancovaný Európskou úniou, Sektorový operačný program Ľudské zdroje, zameraný na Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach

0
Žiakov
0
Pedagógov
0
Škôl

Súvisiace aktivity

Zdieľajte tento projekt

Ďalšie projekty