Projekt IS EQUAL, Centrum sociálno -rehabilitačných a informačných služieb pre sluchovo postihnutých

 • Analýza potrieb v oblasti kariérového poradenstva v širšom prostredí špeciálnych škôl a v prostredí poskytovania služieb v treťom sektore
 • Vytvorenie podmienok pre poskytovanie poradenských služieb v oblasti adaptability a integrácie sluchovo postihnutých na trhu práce

Ciele projektu

 • vytvorenie „Sociálno-rehabilitačného a informačného centra pre sluchovo postihnutých občanov“, v ktorom budú združené, okrem členov rozvojového partnerstva, na princípe dobrovoľnosti rôzne záujmové združenia zaoberajúce sa problematikou adaptability a integrácie sluchovo postihnutých občanov (detí, mládeže aj dospelých) a ktoré bude zabezpečovať sieť rôznorodých služieb
 • poskytovanie služieb pre sluchovo postihnutých s cieľom znižovania rozdielov v príležitostiach uplatnenia sa na trhu práce
 • rozvoj centra sociálno-rehabilitačných a informačných služieb komunitného charakteru pre oblasť kariérového rozvoja
 • motivačné, vzdelávacie a informačné programy pre sluchovo postihnutých zá účelom zvýšenia adaptability, integrácie, sebavedomia, sebapoznania a informačnej gramotnosti
 • vytvorenie podmienok pre ľahší prístup občanov so sluchovým postihnutím k získaniu „na mieru šitých“ informácií o možnostiach ich pracovného uplatnenia

Cieľové skupiny

 • študenti so sluchovým postihnutím
 • absolventi a dospelí nepočujúci (sluchovo postihnutí
 • pedagógovia
 • tlmočníci
 • sociálni pracovníci

Partneri

 • OZ Nepočujem Kremnica

Európsky sociálny fond 2007

Súvisiace aktivity