1. Kariérové poradenstvo pre základné školy
    1. Termín: 6.2.2023 – 31.3.2023
    1. Online – cez platformu ZOOM

Kariérové poradenstvo pre základné školy

K.A.B.A. Slovensko zrealizovala kurz Kariérového poradenstva pre 7 výchovných poradcov základných škôl v rozsahu 50 hodín. Realizoval sa online cez platformu ZOOM, keďže účastníci boli z rôznych miest Žilinského kraja.

Vzdelávací program obsahoval témy, ktoré predstavujú komplexnú odbornú prípravu pre pomoc žiakovi základnej školy pri výbere vzdelávania, voľbe povolania,  orientácii na trhu práce, úspešnom sebariadení svojho pracovného  života. Program bol vytvorený na základe overených skúseností kariérových poradcov na trhu práce, v rámci práce s rôznymi klientmi, absolventmi škôl a na základe realizácie domácich a  medzinárodných projektov k tejto téme.

Realizácia výučby bola formou zážitkového učenia s využitím aktivizujúcich a inovatívnych metód, ktoré pomáhajú a vedú k rozvoju nielen odborných, ale aj sociálnych, metodických a osobnostných kompetencií výchovného a kariérového poradcu v systéme školstva.

Kurz sa stretol z veľmi pozitívnym ohlasom. Zaujal svojimi teoretickými témami a praktickými cvičeniami. Praktické cvičenia boli hodnotené ako veľký prínos do práce so žiakom.