Termín: 12.3. – 23.3.2018
Miesto: Ústí nad Labem, Česká republika
Odbor: OA Martin – služby v cestovnom ruchu
Počet: 10 študentov + 2 pedagógovia

V rámci projektu Erazmus + „Turiec do Európy, Európa do Turca“, vykonávali žiaci odbornú prax v Ústí nad Labem v dňoch 12.3. – 23.3.2018.

Mobilita bola zameraná na zvýšenie praktických odborných znalostí študentov v študijnom odbore služby v cestovnom ruchu.
Dvojtýždňovej mobility sa zúčastnilo 10 študentov III. B a III. C triedy študijného odboru služby cestovného ruchu na Obchodnej akadémii v Martine.

Počas pobytu študenti absolvovali:

  • Teoretickú časť, ktorá bola zameraná na workschop, na ktorom sa porovnávali štátne vzdelávacie programy, na právnu úpravu cestovného ruchu na Slovensku a v Čechách, na podporu rozvoja CR v jednotlivých krajinách a na rozvoj regiónov krajinách. Teoretická časť mobility bola ukončená testom.

  • Praktickú časť, ktorá sa realizovala v zmluvných pracoviskách školy v Ústí nad Labem, a to v cestovnej kancelárii (CK) Trysk, CK IveRia Travel s.r.o., v cestovnej agentúre (CA) TTHAM travel, v CA LDT Jaroměř a na magistráte mesta v TIK Ústí nad Labem.

Počas mobility si študenti rozšírili svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti v podnikoch cestovného ruchu. V práci komunikovali s pracovníkmi CK a TIK, porovnávali krajiny, spoznávali jazykovú podobnosť či rozdielnosť slovenského a českého jazyka, naučili sa pracovať v medzinárodnom tíme.

Nadobudnuté vedomosti a zručnosti účastníci mobility využijú vo výučbe odborných predmetov vo svojom študijnom odbore. Prínosom projektu bolo spoznanie vzdelávania podobného študijného odboru v zahraničí.

Projekt prispel k osobnému rozvoju každého účastníka tým, že umožnil získanie praktických skúseností a zručností v podnikoch CR, podporil poznanie kultúry a spôsobu života v Českej republike.

Na záver študenti získali certifikát o absolvovaní mobility od partnerskej školy – Obchodnej akadémie v Ústí nad Labem.

Autor: Ing. Jela Líšková a Ing. Ľubica Mikušová (pani učiteľky, sprevádzajúce osoby)

Web partnerskej školy: http://www.oamt.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=356:usti18&tmpl=component