K.A.B.A. SLOVENSKO   je oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania, a preto môže v spolupráci so školami, školskými zariadeniami a zriaďovateľmi poskytovať aj aktualizačné vzdelávanie pre vybrané  kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v zmysle Zákona 138/2019 Z.z.

Čo je aktualizačné vzdelávanie

Aktualizačné vzdelávanie sa organizuje ako schválený jednoduchý program prostriedok aktualizačného vzdelávania v rozsahu najmenej 10 hodín za školský rok a najviac 24 hodín za školský rok. Program a rozsah schvaľuje riaditeľ školy, školského zariadenia a v závislosti od svojich potrieb upraví rozsah aktualizačného vzdelávania.

Cieľom aktualizačného vzdelávania je podľa potrieb zriaďovateľa, školy, školského zariadenia alebo sociálnej pomoci

 • udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti
 • získavanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii
 • získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti

PONUKA aktualizačného vzdelávania

Ponúkame  Vám aktualizačné vzdelávanie zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií a kariérové poradenstvo a profesijná orientácia (vidˇ. inovačné vzdelávanie), zmeny školského kurikula s konkrétnym  zameraním obsahu a aktivít na hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov – schopnosť hodnotiť aj získané spôsobilosti, kompetencie žiakov a využívanie inovatívnych foriem vyučovania s dôrazom na aktívne učenie sa žiakov v zmysle cieľov nového kurikula. Aktualizačné vzdelávanie je zamerané aj na inkluzívne vzdelávanie s konkrétnym zameraním obsahu a aktivít na:

 • prispôsobenie vyučovacieho procesu tak, aby zohľadnil individuálne potreby žiaka
 • komunikáciu
 • inkluzívnu klímu triedy/školy
 • výchovu a vzdelávanie žiakov v inkluzívnych triedach a skupinách
 • inovatívne formy, metódy a postupy v inkluzívnom vzdelávaní

 1. KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE AKO ZÁKLAD PROFESIJNÉHO ROZVOJA PEDAGOGICKÉHO A ODBORNÉHO ZAMESTNANCA

 • bližšie informácie TU

 2. KARIÉROVÉ PORADENSTVO A PROFESIJNÁ ORIENTÁCIA PRE ZŠ ALEBO SŠ

 • bližšie informácie TU

 3. ROZVOJ KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ PEDAGÓGA  A ODBORNÉHO ZAMESTNANCA V INKLUZÍVNOM VZDELÁVANÍ

VÝZNAM MÄKKÝCH ZRUČNOSTÍ V INKLUZÍVNOM VZDELÁVANÍ – 6 hodín

 • Genéza inkluzívneho vzdelávania
 • Čo je inklúzia? Znaky, príčiny a postupy v segregácii, integrácii a inklúzii.
 • Čo je inkluzívne vzdelávanie? Inklúzia na úrovni školy. Inklúzia na úrovni triedy.
 • Efekt ťahu namiesto tlaku. Vnútorná motivácia vo vzdelávaní
 • Pyramída inkluzívneho vzdelávania
 • Soft skills alebo mäkké zručnosti = EMOČNÝ ZDROJ
 • Hard skills alebo tvrdé zručnosti  = INTELEKTUÁLNY ZDROJ
 • Kľúčové kompetencie pre 21.storočie
 • Model 4H zručností pre život v inkluzívnom vzdelávaní
 • Aplikačné úlohy – tréning vybratých kompetencií zameraných na inkluzívne vzdelávanie

MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY, ŠIKANA, MOBBING  – cez aplikáciu ZOOM 2 hodiny

 • Vzťahy a ich význam
 • Autonómia a vzťahovosť – dve potreby
 • Inakosť a tolerancia
 • Šikana a znaky šikanovania. Mýty o šikane
 • Aké hodnoty sa preferujú dnes?
 • Najúčinnejšia je prevencia
 • Prekážky v odhalení     a diagnostike   šikanovania
 • Niektoré typické znaky obete. Ako pomôcť obeti
 • Hry a aktivity na scitlivovanie  vzťahov triede
 • Šikanovanie na pracovisku môže mať rôzne podoby
 • Čo nie je mobbing
 • Kam sa obrátiť pre pomoc

ZVLÁDANIE ZÁŤAŽOVÝCH SITUÁCIÍ – cez aplikáciu ZOOM 2 hodiny

 • Najčastejšie zdroje stresu
 • Stresor, stresová reakcia
 • Záťaž , odolnosť a stres
 • Kritická udalosť
 • Model reziliencie
 • Automatické myšlienky
 • Metóda bludných kruhov
 • Možné postoje k stresu
  Metódy pomáhajúce riešiť stresové situácie
  Ukážky a aktivity
Rozsah 10 hodín

 4.  AKTUALIZAČNÉ VZDLÁVANIE V OBLASTI NOVÉHO KURIKULA

Rozsah 10 hodín
Druh vzdelávania v profesijnom rozvoji : aktualizačné vzdelávania v oblasti
nového kurikula v zmysle Zákona 138/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov
Obsah:
 • Úvod do problematiky kľúčových kompetencií a ich uplatnenie v oblasti
  nového kurikula
 • Jednotné chápanie pojmov hard skills a soft skills
 • Čo sú kľúčové kompetencie a ich vplyv na rozvoj osobnosti žiaka
 • Pozorovanie a odkrývanie kompetencií žiaka a možnosti ich využitia
 • Behaviorálny prístup a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov vo výchovno
  – vzdelávacom procese
 • Inovatívne formy a metódy podporujúce kritické myslenie žiakov, ktoré
  vedie k porozumeniu a rozvoju osobnosti žiaka v osobnostných a
  sociálnych kompetenciách s dôrazom na aktívne učenie sa žiakov
  v zmysle cieľov nového kurikula
 • Tvorivé prístupy vo vyučovaní, zážitkové učenie podporujúce kritické
  myslenie a sebaúctu
 • Typické prejavy šikany a kyberšikany

Cena: dohodou

V prípade záujmu nás môžete kontatkovať cez tlačítko nižšie, radi odpovieme na Vaše prípadné otázky.