Národní, regionálni a lokálni partneri

  • organizácie z oblasti kariérového poradenstva
  • verejné / štátne inštitúcie
  • stredné odborné školy
  • združenia a asociácie v oblasti vzdelávania a kariérového rozvoja
  • súkromné firmy

Erves, n.o.

Ako skupina dodávateľov spoločne zastrešujeme Národný projekt Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných v Prešovskom, Žilinskom, Trenčianskom a Trnavskom kraji.

TeCeMko

Trenčianske centrum mládeže o.z. spolu s naším združením participuje na medzinárodnom projekte programu ERASMUS + C-Game: Hra s náplňou kariérového poradenstva v meste plnom povolaní.

B.K.S. Úspech, s.r.o.

Spolupracujeme na viacerých pilotných projektoch a taktiež v rámci realizácie Národného projektu Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.

SPŠ technická Martin

Stredná odborná škola zabezpečujúca vzdelávanie v odboroch mechatronika, elektrotechnika, technické lýceum, logistika a informačné a sieťové technológie.

SOŠ obchodu a služieb Martin

Stredná odborná škola obchodu a služieb poskytuje vzdelávanie v učebných, študijných ako aj nadstavbových odboroch so zameraním na gastronómiu, hotelový manažment, polygrafiu, obchod a služby v oblasti kaderníctva a kozmetiky.

Obchodná akadémia Martin

Obchodná akadémia poskytuje vzdelávanie zamerané na biznis a administratívu v slovenskom ako aj bilingválnom slovensko-anglickom jazyku a služby v cestovnom ruchu.

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Projekty Erasmus +, ktoré realizujeme, sú pod záštitou Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

V rámci vzdelávania dospelých priamo školíme zamestnancov jednotlivých úradov práce ako aj participujeme na národnom projekte Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Združenie pracuje na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni v oblastiach vzdelávania, pracovného uplatnenia, podnikovej sféry/ľudských zdrojov, vedy a výskumu týkajúceho sa kariérového poradenstva.

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

Združuje inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a aktivitami prispieva zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku.

Tu môžete byť vy

Pridajte sa k našim existujúcim partnerom