OTVÁRAME!!!

 • Inovačné vzdelávanie

 • KARIÉROVÉ PORADENSTVO A PROFESIJNÁ ORIENTÁCIA 

Kedy?

2.marca 2024

– online v poobedných hodinách (harmonogram prispôsobíme pre Vás všetkých na prvom stretnutí s lektorkou)

Pre koho je kurz určený?

Pre učiteľov II.st. základnej školy, pre učiteľa strednej školy, školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, kariérový poradca.

Cena

139 Eur

Bližšie infomácie -klik

OTVÁRAME!!!

 • Inovačné vzdelávanie

 • KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE AKO ZÁKLAD PROFESIJNÉHO ROZVOJA PEDAGOGICKÉHO a ODBORNÉHO ZAMESTNANCA

Kedy?

Pri minimálnom počte 8 účastníkov – kedykoľvek (aj na Vašej škole) FEBRUÁR – MÁJ 2024

Pre koho je kurz určený?

Pre učiteľov, majstrov odbornej výchovy, vychovávateľov, pedagogických asistentov, učiteľov profesijného rozvoja, školských psychológov, logopédov,  sociálnych pedagógov 

Cena

139 Eur

Bližšie infomácie -klik

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky poskytuje prostriedky z mechanizmu Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu individuálneho profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov. 

Účelom čerpania prostriedkov mechanizmu POO, poskytnutých na individuálny profesijný rozvoj PZ a OZ škôl a školských zariadení v roku 2024 je financovanie individuálneho profesijného rozvoja PZ a OZ na: Inovačné vzdelávanie podľa § 55 zákona č. 138/2019.

Čo je inovačné vzdelávanie?

Inovačné vzdelávanie sa organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania poskytovaný v rozsahu najmenej 50 hodín. Organizuje na základe a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydáva ministerstvo školstva.

Cieľom inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní.

Za absolvovanie inovačného vzdelávania v rozsahu 50 hodín je príplatok za profesijný rozvoj vo výške 3%

K.A.B.A. SLOVENSKO   je oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre vybrané kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v dvoch oblastiach:

Kariérové poradenstvo a profesijná orientácia

 • Podstata a význam kariérového poradenstva v dnešnej dobe

 • Úloha kariérového poradenstva na školách v zmysle súčasnej legislatívy

 • Kariérové poradenstvo a orientácia na trhu práce pre žiaka základnej a strednej školy

 • Inovatívne formy a metódy kariérového poradenstva zážitkovou formou

 • Koučingový a mentoringový prístup v procese kariérového poradenstva

 • Rola kariérového poradcu- význam a dôležitosť

 • Vývojové tendencie kariérového poradenstva

Evidenčné číslo oprávnenia: 23/2021 – IV

Obdobie platnosti: do 15. júna 2026

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie TU.

Kľúčové kompetencie ako základ profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca

 • Kľúčové kompetencie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca a ich rozvoj

 • Zručnosti riadenia medziľudských vzťahov

 • Efektívna a nenásilná komunikácia

 • Emocionálna inteligencia a schopnosť zvládať zmeny, výzvy v súčasnej dynamickej dobe

 • Typológia osobnosti- základ adekvátneho prístupu k žiakom

 • Zvládanie záťažových situácií v edukačnom prostredí školy

 • Poznanie typu osobnosti ako predpoklad zvládania záťažových situácií

 • Efektívne riešenie problémov a konfliktov

 • Relaxačné techniky na zvládanie stresu

 • Implementácia aktivizujúcich a inovatívnych metód vo výchovno-vzdelávacom procese

 • Tvorivé prístupy vo vyučovaní, zážitkové učenie

 • Rozvoj kritického myslenia cez zážitkové učenie

 • Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie

Evidenčné číslo oprávnenia: 24/2021 – IV

Obdobie platnosti: do 15. júna 2026

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie TU.

Pre koho je inovačné vzdelávanie určené?

Vydanými potvrdeniami nás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oprávňuje poskytovať inovačné vzdelávanie nasledujúcim pedagogickým a odborným zamestnancom:

Kariérové poradenstvo a profesijná orientácia

 • učiteľ druhého stupňa základnej školy
 • učiteľ strednej školy
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ
 • pedagogický asistent
 • školský špeciálny pedagóg
 • učiteľ profesijného rozvoja
 • psychológ a školských psychológ
 • špeciálny pedagóg  terénny špeciálny pedagóg
 • kariérový poradca

Klúčové kompetencie pedagogického a odborného zamestnanca a ich rozvoj

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy
 • učiteľ strednej školy
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ
 • pedagogický asistent
 • učiteľ profesijného rozvoja
 • psychológ a školských psychológ
 • školský logopéd
 • špeciálny pedagóg  terénny špeciálny pedagóg
 • kariérový poradca
 • liečebný pedagóg
 • sociálny pedagóg

PONUKA KURZOV INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA

Podmienky ukončenia vzdelávania

 • Najmenej 80 % osobná účasť na prezenčnej alebo online forme vzdelávania.
 • Vypracovanie a odovzdanie všetkých výstupov z dištančnej formy vzdelávania.
 • Vypracovanie a predstavenie záverečnej prezentácie vlastnej pedagogickej/odbornej činnosti z individuálne zvoleného tematického celku pred trojčlennou komisiou v súlade s § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. v prezentačnom softvéri s využitím vo formáte PPT v rozsahu minimálne 10 snímok.
 • Pohovor pred trojčlennou komisiou.

Na základe protokolu o úspešnej prezentácii v súlade s § 56 ods. 3 a ods.4 zákona č. 138/2019 Z. z.. poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o úspešnom zvládnutí nových metód precvičovaných v rámci inovačného vzdelávania.

Lektori

Profesionáli združení v komunite

kabaci.sk

I

Miesto

K.A.B.A.Slovensko

Komenského 19 Martin,  resp. podľa dohody

V prípade väčšej skupiny aj u Vás na škole

Termín vzdelávania

Od 1.1.2024,  ďalšie termíny podľa dohody skupiny

Výhody inovačného vzdelávania

 • prehĺbenie a rozšírenie si kompetencií
  • školenie zážitkovou formou prezenčne aj online
   • po absolvovaní 50 hodín inovačného vzdelávania možnosť získať 3 % príplatok

Realizované kurzy

Inovačné vzdelávanie – Kariérové poradenstvo pre pedagógov

28 októbra, 2023|Komentáre vypnuté na Inovačné vzdelávanie – Kariérové poradenstvo pre pedagógov

Kurz inovačného vzdelávania - Kariérové poradenstvo a profesijná orientácia pre pedagógov a odborných pracovníkov ZŠ a SŠ  absolvovali učitelia v termíne 5.9.-9.10.2023. Keďže účastníci pochádzali z rôznych škôl a okresov, toto [...]

Inovačné vzdelávanie pre pedagógov – Obchodná akadémia Považská Bystrica

14 októbra, 2023|Komentáre vypnuté na Inovačné vzdelávanie pre pedagógov – Obchodná akadémia Považská Bystrica

  V septembri sa do kurzu inovačného vzdelávania s názvom Kľúčové kompetencie ako základ profesijného rozvoja zapojilo aj 24 učiteľov z Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici.  Kurz prebiehal v termíne 14.9.-13.10.2023 v rozsahu [...]

Inovačné vzdelávanie pedagógov v Kolároviciach

13 októbra, 2023|Komentáre vypnuté na Inovačné vzdelávanie pedagógov v Kolároviciach

Kurz inovačného vzdelávania pre pedagógov v Kolároviciach s názvom Kľúčové kompetencie ako základ profesijného rozvoja absolvovali učitelia zo Základnej školy s materskou školou Kolárovice, v termíne 18.9.-14.10.2023. Vzdelávanie bolo v rozsahu [...]