Medzinárodná konferencia / International conference

20 rokov kariérového poradenstva - míľniky, úspechy a výzvy

20 years of career counselling - milestones, achievements and challenges


TERMÍN: 18. október 2017, 09:00 – 16:00

MIESTO: Veľká zasadačka Mestského úradu Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin

DATE: October 18, 2017, 09:00 – 16:00

PLACE: Big meeting room in the Town Hall of Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin

Konferencia je usporiadaná k 20. výročiu združenia K.A.B.A. Slovensko, medzi čestných hostí patrí spoluzakladateľ združenia K.A.B.A. Slovensko Marco Siegrist, predseda európskej federácie centier pre bilanciu kompetencií a kariérové poradenstvo Jacques Hofmans, ďalej zástupcovia Ministerstva práce soc.vecí a rodiny, Ministerstva školstva, Ústredia UPSVaR, zástupcovia mesta Martin a mnohí ďalší.

Realizované s podporou programu Erasmus+.
Európska komisia nenesie zodpovednosť za prezentované názory.

Program

09:00 – 09:30 Registrácia účastníkov a uvítacia káva.
09:30 – 10:00 Otvorenie konferencie. (privítanie hostí)
10:00 – 10:20 Míľniky, úspechy a výzvy kariérového poradenstva v K.A.B.A. Slovensko. (Mária Kubišová, K.A.B.A. Slovensko)
10:20 – 10:40 Prínos projektov podporovaných zo Švajčiarska. Aké projekty v súčasnosti majú úspech na trhu práce vo Švajčiarsku. (Marco Siegrist, spoluzakladateľ K.A.B.A. Slovensko, CH)
10:40 – 11:00 20 rokov K.A.B.A. Slovensko – Príspevky a pozdravy správnej rady. (zástupcovia zakladateľov, Správnej rady, lektori, hostia)
11:00 – 11:30 Video pozdravy z EÚ + občerstvenie.
11:30 – 11:45 Európska dimenzia kariérového poradenstva na Slovensku. (Jozef Detko, Euroguidance)
11:45 – 12:00 Profesia kariérový poradca. Od psychológa po multidisciplinárnu profesiu. (Štefan Grajcár, expert na kariérové poradenstvo, SK)
12:00 – 12:15 Prínos Bilancie kompetencií pre trh práce, štandardy a kvalita. (Jacques Hofmans, prezident FECBOP, BE) Štruktúra a ciele vzdelávania, projekt COMPCERT(Jacques Hofmans, prezident FECBOP, BE)
12:15 – 12:30 Odovzdávanie certifikátov prvým absolventom BdC podľa kritérií FECBOP. (Jacques Hofmans, prezident FECBOP, BE a Tomáš Šprlák, FECBOP, SK)
12:30 – 13:30 Obed
13:30 – 14:00 Dopad kariérového poradenstva na Odborné vzdelávanie a prípravu cez príbehy žiakov a pohľady 3 riaditeliek konzorcia na rozvíjanie zručností žiakov cez Erasmus+ KA1. (absolventi mobilít projektu Erasmus+ a Slavomíra Guráňová - riaditeľka SOŠ OaS, Elena Siráňová – riaditeľka OA, Dagmar Najšlová – riaditeľka SPŠ)
14:00 – 14:20 Európska a slovenská perspektíva v celoživotnom vzdelávaní a poradenstve. Legislatíva a financie. Vízie po roku 2020. (diskusné príspevky)
14:20 – 14:40 Nový prístup k sebapoznaniu. Emocionálna inteligencia v kariérovom poradenstve. (Martin Kubiš)
14:40 – 15:20 Okrúhly stôl: Quo vadis kariérové poradenstvo? Zhrnutie povedaného. Čo odkazuje generácia 50+ mladej generácii? (moderátor - Jozef Detko, Štefan Grajcár, Jacques Hofmans, Marco Siegrist, Mária Kubišová)

09:00 – 09:30 Registration of participants and welcome coffee.
09:30 – 10:00 Opening of the conference. (welcoming guests)
10:00 – 10:20 Milestones, achievements and challenges of career counselling in the K.A.B.A Slovensko. (Mária Kubišová, K.A.B.A. Slovensko)
10:20 – 10:40 Benefits of the projects supported by Switzerland. What projects have recently been most be- neficial to the labour market in Switzerland. (Marco Siegrist, co-founder of K.A.B.A. Slovensko, CH)
10:40 – 11:00 20 years of K.A.B.A. Slovensko (representatives of founders, representatives of Administrative Advisory Board, lectors, guests)
11:00 – 11:30 Video greetings from EU + coffee break.
11:30 – 11:45 European dimension of career counselling in Slovakia. (Jozef Detko, Euroguidance)
11:45 – 12:00 Profession of career counsellor. A psychologist to multidisciplinary profession. (Štefan Grajcár, career counselling expert, SK)
12:00 – 12:15 Benefits of Bilan de compétence (BdC) to the labour market. Quality standards. (Jacques Hofmans, FECBOP president, BE)
12:15 – 12:30 Certificates delivery to the first BdC trainees according to the FECBOP criteria. (Jacques Hofmans, the FECBOP president, BE and Tomáš Šprlák the FECBOP secretary, SK)
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:00 Impact of career counselling on vocational education and preparation through stories of students and views of 3 directors of the Syndicate for student’s skills development via ERASMUS+ KA1. (mobilities participants within Erasmus projects+ and Slavomíra Guráňová - SOŠ OaS, Elena Siráňová - OA, Dagmar Najšlová – SPŠ)
14:00 – 14:20 European and Slovak perspective in LLL. Legislative and finance. Vision after 2020. (discussion)
14:20 – 14:40 A new approach to self-knowledge. Emotional intelligence in career counselling. (Martin Kubiš, K.A.B.A. Slovensko)
14:40 – 15:20 Round Table: Quo vadis career counselling? Summary. What is the legacy of generation 50+ to millenials? (moderator - Jozef Detko, Štefan Grajcár, Jacques Hofmans, Marco Siegrist, Mária Kubišová)

09:00 – 09:30 Registrierung der Teilnehmer und Begrüßungskaffee.
09:30 – 10:00 Eröffnung der Konferenz. (Wilkommen die Gäste)
10:00 – 10:20 Meilensteine, Erfolge und Herausforderungen der Berufsberatung in K.A.B.A. Slowakei. (Mária Kubišová, K.A.B.A. Slovensko)
10:20 – 10:40 Beitrag von Projekten von der Schweiz unterstützt. Welche Projekte haben derzeit Erfolg auf dem Arbeitsmarkt in der Schweiz. (Marco Siegrist, Mitgründer der K.A.B.A. Slovensko, CH)
10:40 – 11:00 20 Jahre K.A.B.A. Slowakei. (Vertreter der Gründer, Vorstand, Dozenten, Gäste)
11:00 – 11:30 Video Grüße von EU + Kafee und Snacks
11:30 – 11:45 Europäische Dimension der Berufsberatung in der Slowakei. (Jozef Detko, Euroguidance)
11:45 – 12:00 Beruf Karriereberater. Von einem Psychologen nach multidisziplinären Beruf. (Štefan Grajcár, ein Experte für Berufsberatung, SK)
12:00 – 12:15 Benefit Bilan de compétence (BdC - KompetenzenBilanz) für den Arbeitsmarkt, Standards und Qualität. (Jacques Hofmans, Präsident FECBOP, BE)
12:15 – 12:30 Die ersten Diplom-Zertifikate BdC nach den Kriterien FECBOP. (Jacques Hofmans, Präsident FECBOP, BE und Tomáš Šprlák, FECBOP, SK)
12:30 – 13:30 Mittagessen.
13:30 – 14:00 Auswirkungen der Berufsberatung für Bildung und Ausbildung von Studenten durch Geschichten und Einsichten 3 Direktoren des Konsortiums der Fähigkeiten der Schüler durch Erasmus + KA1 zu entwickeln.(mobilities participants within Erasmus projects+ and Slavomíra Guráňová - SOŠ OaS, Elena Siráňová - OA, Dagmar Najšlová – SPŠ)
14:00 – 14:20 Slowakischen und Europäische Perspektive des lebenslangen Lernens und Beratung. Gesetzgebung und Finanzen. Visionen für das Jahr 2020 (discussion)
14:20 – 14:40 Ein neuer Ansatz zur Selbstfindung. Emotionale Intelligenz für die Berufsberatung. (Martin Kubiš, K.A.B.A. Slovensko)
14:40 – 15:20 Round Table: Quo vadis Berufsberatung? Zusammenfassung. Welche bezieht sich Generation 50+ an die junge Generation?(Moderator - Jozef Detko, Štefan Grajcár, Jacques Hofmans, Marco Siegrist, Mária Kubišová)

Adresa / Adress / Die Adresse:

Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 MARTIN

Parkovanie: Je možné za budovou Mestského úradu, ďalej je možné využiť parkovanie pri DO Strojár, vedľa Obchodného domu Fix, alebo šikmé státie pred starou budovou Neogragfia, všade je spoplatnené.